5   151
1   46
0   88
2   104
6   68
1   72
2   26
3   55
2   67
4   163
Baking Aid: Top 10 Hazardous Bakes